porovnajsluzby.sk
true
Porovnajslužby.sk
Advokátska kancelária v Bratislave
Advokátska kancelária v Bratislave
Advokátska kancelária v Bratislave
Nové záhrady I. 11, Bratislava
Popis činnosti
Naša advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a jej advokáti pôsobiaci v advokácii už viac ako 20 rokov Vám radi poskytnú komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Pri poskytovaní našich právnych služieb dbáme na profesionalitu a odbornosť s dôrazom na požadovaný výsledok, zodpovednosť, diskrétnosť, férovosť a primeranosť pri dohadovaní finančných podmienok.rnrnV rámci občianskeho práva Vám vieme poskytnúť právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti pracovného práva (vypracovanie alebo pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru a výpovedí, zastupovanie v súdnych sporoch o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru), v oblasti práva nehnuteľností a pozemkového práva (vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľností, zriadení záložného práva alebo vecného bremena, nájomných zmlúv, dohôd o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností, zastupovanie v súdnych sporoch o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností alebo v sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam), v oblasti záväzkového práva (vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, uplatňovanie a vymáhanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia) a v dedičskom konaní pred súdom alebo súdom povereným notárom ako súdnym komisárom. rnrnV rámci obchodného práva Vám vieme poskytnúť právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti práva obchodných spoločností (vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv a dokumentov potrebných k založeniu, k zmenám alebo k zrušeniu spoločnosti a k jej likvidácii, zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a zastupovanie v súdnych sporoch o zrušenie účasti v spoločnosti), v oblasti compliance, AML a GDPR (zosúlaďovanie interných procesov s platnou legislatívou, vypracovanie interných smerníc a dokumentácie k ochrane spracúvania osobných údajov, v oblasti registra partnerov verejného sektora (poskytovanie komplexných služieb oprávnenej osoby vrátane zabezpečenia zápisu partnera verejného sektora do RPVS a pravidelného overovania identifikácie konečných užívateľov výhod), v oblasti záväzkového práva (vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka, uplatňovanie a vymáhanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia) v oblasti správy, zabezpečenia a vymáhania pohľadávok (vypracovanie predžalobných upomienok, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, vypracovanie návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby a zastupovanie v upomínacom alebo v klasickom súdnom konaní a v exekučnom konaní a zastupovanie v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní). rnrnV rámci správneho práva Vám vieme poskytnúť právne služby a právne Vás zastúpiť pred štátnymi orgánmi a orgánmi miestnej samosprávy, najmä v konaniach vedených na stavebných úradoch, okresných úradoch a ich odboroch vrátane katastrálnych, na pozemkových úradoch a na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF).rnrnV rámci trestného práva Vám vieme poskytnúť právne služby a právne poradenstvo ako poškodenému, ktorému bola trestným činom spôsobená ujma a to pri uplatnení a následnom vymáhaní náhrady škody v trestnom konaní.
0
 
1
Aj Vaša firma môže byť súčasťou porovnávača!
seo
pomôžeme Vám dostať sa na vyššie pozície vo vyhľadávačoch
msg
zviditeľnite si Vašu firmu na internete
gift
po registrácii máte možnosť získať zaujímavé benefity
2
Prečo využívať náš porovnávač?
porovnavac
možnosť porovnať viacero služieb naraz
hladanie
jednoduché hľadanie služieb
cas
rýchle porovnanie podľa Vašej priority: kvalita, lokalita, recenzia, cena a otváracie hodiny
image
Chcem posunúť svoje SEO na TOP úroveň
Naši spokojní klienti
 • 4594
 • scrolling-liqui
 • scrolling-temnekecy
 • scrolling-salamadra
 • 4590
 • 4591
 • scrolling-bainry
 • 4592
 • 4593
 • 4595
 • 4594
 • scrolling-liqui
 • scrolling-temnekecy
 • scrolling-salamadra
 • 4590
 • 4591
 • scrolling-bainry
 • 4592
 • 4593
 • 4595