porovnajsluzby.sk
true
Porovnajslužby.sk
Pravidlá ochrany osobných údajov
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) 
 
 
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
 
V súlade s §§ 6 až 12 Zákona sú základnými zásadami spracúvania osobných údajov:
 
Zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 
Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
 
Zásada minimalizácie osobných údajov: Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 
Zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 
Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.
 
Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 
Zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.
 
 
Článok II.
Zásada zodpovednosti
 
V súlade s § 12 Zákona je prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
 
 
Článok III.
Prevádzkovateľ osobných údajov a obsah týchto zásad
 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je SABAX s.r.o., so sídlom Kučišdorfská dolina 3792/571, 902 01 Pezinok, IČO: 54 773 296 (ďalej ako „Spoločnosť“).
 
Spoločnosť sa pri získavaní, zhromažďovaní, využívaní a ochrane osobných údajov v plnom rozsahu snaží postupovať zákonne a zodpovedne.
 
Za týmto účelom boli vypracované zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“), ktoré:
 
stanovujú podmienky spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť získava,
vysvetľujú rozsah, účel, dôvod a spôsob spracúvania osobných údajov,
vysvetľujú za akých okolností sú osobné údaje zdieľané s iným spoločnosťami,
vysvetľujú práva dotknutých osôb,
upravujú bezpečnostné opatrenia,
 
a to v prípade, ak využívate naše služby a my Vám služby poskytujeme.
 
Pod využívaním našich služieb a poskytovaním služieb našou spoločnosťou sa rozumie:
 
vyhľadávanie služieb prevádzok v konkrétnom regióne
hodnotenie vybraných služieb
zadanie objednávky našej spoločnosti a jej akceptácia našou spoločnosťou,
priradenie čísla objednávke,
uzatvorenie zmluvy s našou spoločnosťou,
registrácia do programu,
nakupovanie služieb v našej spoločnosti,
dodanie služby našou spoločnosťou,
vyúčtovanie danej služby - zaslanie faktúry a úhrada faktúry,
reklamačné konanie.
 
Tieto zásady sa týkajú aj bezpečnostných opatrení prijatých našou spoločnosťou na ochranu osobných údajov.
 
Článok IV.
Zdroj získania osobných údajov
 
Naša spoločnosť spracúva osobné údaje:
 
ktoré získava od Vás ako zákazníkov na základe predložených dokladov, objednávok, listín, emailovej komunikácie,
ktoré od Vás získame na základe Vášho písomného súhlasu, pričom udelenie súhlasu nám je možné dať písomne, emailom alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke,
ktoré získava od tretích osôb ,
ktoré získa z verejne dostupných zdrojov.
 
 
Článok V.
Rozsah a dôvod spracúvania osobných údajov
 
Naša spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne na plnenie si zmluvných a zákonných povinností.
 
Za účelom plnenia si zmluvných a zákonných povinností so zákazníkmi spracúvame nasledovné osobné údaje:
 
meno,
priezvisko,
bydlisko,
telefónne číslo,
emailová adresa,
ostatné údaje potrebné na plnenie si zákonných povinností.
 
Za účelom poskytovania marketingových služieb spracúvame osobné údaje na základe Vášho písomného súhlasu, pričom ide o nasledovné údaje:
 
meno a priezvisko, titul,
emailová adresa,
telefónne číslo.
 
Za účelom starostlivosti o zákazníka spracúvame osobne na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je starostlivosť o zákazníka a  jeho ochrana.
 
Za účelom starostlivosti o bezpečnosť zákazníka a ochrany majetku spoločnosti spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu.
 
Za účelom zákonných nárokov spracúvame osobné údaje tak, ako je to uvedené vyššie.
 
 
Článok VI.
Zdieľanie osobných údajov
 
Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími osobami.
 
Osobné údaje môžeme s inými spoločnosťami zdieľať z nasledovných dôvodov:
 
ak nám zdieľanie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo nám ho nariadi verejný orgán, prípadne, ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;
ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na uplatnenie si našich zákonných nárokov, ako aj na to, aby sme predchádzali podvodom,
v prípade reštrukturalizácie alebo predaja našej spoločnosti tretej osobe.
 
 
Článok VII.
Poskytovanie osobných údajov
 
Vaše osobné údaje poskytujeme len oprávneným osobám, resp. v prípade plnenia si zákonných povinností štátnym orgánom.
 
 
Článok VIII.
Práva dotknutej osoby
 
Základným Vašim právom ako dotknutej osoby je právo na prístup k osobným údajom - právo vidieť osobné údaje, ktoré spracúvame a ktoré uchovávame. Ak chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, pošlite nám „požiadavku na prístup dotknutej osoby k osobným údajom“,  a to písomne na adresu spoločnosti alebo mailom. V tomto prípade bude potrebné preukázať, že ste dotknutou osobou.
 
Ďalšie Vaše práva spojené s osobnými údajmi:
 
Právo na opravu nesprávnych informácií, ak osobné údaje, ktoré spracúvame a uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.
 
Právo na námietky voči nášmu využívaniu Vašich osobných  údajov. Po doručení Vašej námietky vyhodnotíme jej obsah a následne zvážime ďalší postup pri využívaní Vašich osobných údajov. O spôsobe vyriešenia Vašej námietky budete informovaní. V prípade, že Vašu námietku vyhodnotíme ako oprávnenú, na základe Vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania Vašich osobných údajov alebo ich odstránime.
 
V prípade námietky súvisiacej s priamym marketingom, ak vznesiete takúto námietku, bezodkladne prestaneme využívať Vaše osobné údaje na priame marketingové účely.
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobnýchúdajov na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nás požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov z dôvodov ak:
 
spracúvame niektoré Vaše údaje nezákonne,
už nemusíme uchovávať niektoré vaše osobné údaje,
Vaša námietka bola vyhodnotená ako opodstatnená,
odvolali ste svoj súhlas čiastočne (odvolanie súhlasu je možné takým istým spôsobom, ako bolo udelené s tým, že uvediete, ktorých údajov  žiadate obmedziť ich spracúvanie),
 
budú Vaše osobné údaje obmedzené v našich databázach. V iných prípadoch Vašu žiadosť / námietky posúdime a následne rozhodneme o ďalšom postupe.
 
Právo na odstránenie osobných  údajov na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nás požiadate o odstránenie Vašich osobných údajov z dôvodov ak:
 
spracúvame niektoré Vaše údaje nezákonne,
už nemusíme uchovávať niektoré Vaše osobné údaje,
Vaša námietka bola vyhodnotená ako opodstatnená,
odvolali ste svoj súhlas čiastočne (odvolanie súhlasu je možné takým istým spôsobom, ako bolo udelené s tým, že uvediete, ktorých údajov  žiadate obmedziť ich spracúvanie),
 
budú Vaše osobné údaje vymazané z našich databáz. V iných prípadoch Vašu žiadosť/námietky posúdime a následne rozhodneme o ďalšom postupe.
 
Právo požiadať o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov. Toto právo umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Žiadosť o presun alebo prenos Vašich údajov nám zašlite písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo emailom. V tomto prípade bude potrebné preukázať, že ste dotknutou osobou.
 
Podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov. Prednosť samozrejme dávame vyriešeniu Vášho problému bez podnetu na Úrad na ochranu osobných údajov, ale Vašim právom je aj obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 
 
Článok IX.
Lehoty uchovávania osobných údajov
 
Vaše osobné údaje uchovávame pri plnení si zmluvných povinností výlučne po dobu vybavenia objednávky, zmluvy a po dobu nevyhnutnú na ukončenie reklamačného konania.
 
Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame výlučne počas trvania súhlasu, resp. ukončenia danej služby.
 
Vaše osobné údaje na základe  oprávneného záujmu uchovávame výlučne počas trvania oprávneného záujmu.
 
Vaše osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné.
 
 
Článok X.
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
 
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá, a preto sme prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, a to ako mechanické, technické, tak aj organizačné.
 
V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení v zmysle smernice na ochranu osobných údajov, ktorú má naša spoločnosť schválenú.
 
Upozorňujeme však na skutočnosť, že napriek potrebným technickým a organizačným opatreniam na ochranu Vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate cez internet.
 
 
Článok XI.
Kontakt
 
Akékoľvek otázky, sťažnosti, či podnety týkajúce sa Vašich osobných údajov môžete zasielaťna adresu sídla spoločnosti, emailom na adresu podpora@porovnajsluzby.sk alebo riešiť telefonicky na čísle +421918638126
 
 
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti.
 
Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Nové alebo zmenené zásady budú zverejnené na webovej stránke Spoločnosti.
 
 
V Bratislave dňa
05.02.2023