porovnajsluzby.sk
true
Porovnajslužby.sk
Všeobecné obchodné podmienky
 

Všeobecné podmienky poskytovania služieb
internetovej reklamy, tvorby firemných profilov, reklamných bannerov, reklamných a marketingových služieb a ďalších súvisiacich služieb, ďalej len „VOP“ spoločnosti SABAX s.r.o., IČO: 54 773 296 so sídlom Kučišdorfská dolina 3795/571, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: sro, vložka č. 162580/B. 
 
 
I. Výklad pojmov
 
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) majú nasledovné významy:
 
 1. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť SABAX s.r.o., so sídlom Kučišdorfská dolina 3795/571, 902 01 Pezinok,  IČO: 54 773 296, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd sro., vl.č. 162580/B,  ďalej len „Prevádzkovateľ“.

 2. Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový portál www.porovnajsluzby.sk.

 3. Portálom sa rozumie internetová stránka.

 4. Tieto všeobecné podmienky poskytovania služieb (ďalej len „VOP“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa, návštevníka a užívateľa pri používaní služieb prevádzkovateľa na portáli.

 5. Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má záujem o propagáciu svojej spoločnosti formou zaradenia firemného profilu na internetovom portáli, ďalej len „Užívateľ”.

 6. Návštevníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma záujem o informácie ohľadom propagovaných služieb a prevádzok ďalej len „Návštevník”.

 7. Služby sú služby poskytované prevádzkovateľom na internetovej stránke www.porovnajsluzby.sk, vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok, ďalej len „Služby“.

 8. Cenník je zoznam cien za služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ. Každá služba je označená cenou.

 9. Zákony:
 • Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
 • Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/20182 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 
II. Služby poskytované návštevníkom portálu

1. Všetky služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ návštevníkom portálu, sú bezplatné. 

2. Prevádzkovateľ okrem iného ponúka návštevníkom portálu:
 • vyhľadanie služieb prevádzok v konkrétnom regióne, resp. v rámci SR, 
 • porovnanie vybraných služieb,
 • ohodnotenie vybraných služieb,
 • možnosť napísať recenziu na vybranú službu.
 
 
III. Služby poskytované užívateľom portálu

1.    Všetky služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ užívateľom portálu, sú platené. 

2.    Pre využívanie akýchkoľvek služieb prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia užívateľa na portáli prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru v sekcii zaregistrovať firmu.

3.    Poskytovateľ vygeneruje objednávateľovi prihlasovacie meno a heslo. Na základe prihlasovacieho mena a hesla získa objednávateľ právo na chránený prístup do administratívnej zóny profilu na dodatočné doplnenie alebo zmeny  základných informácií. 

4.    Služby prevádzkovateľa sa objednávajú po registrácii.

5.    V objednávke uvedie konkrétnu službu, o ktorú má záujem a ktoré si objednáva, ako aj dátum trvania služby.

6.    Objednávka môže byť zrealizovaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu. 

7.    Objednávka je platná okamžite po správnom vyplnení formulára a potvrdení objednávky.


IV. Objednanie služieb

1.    Užívateľ si môže objednať službu, o ktorú má záujem, z ponuky prevádzkovateľa.

2.     Záujemca o služby prevádzkovateľa má možnosť výberu z viacerých balíkov. 
        Balíky sú definované ako JEDNOSLUŽBOVÁ FIRMA a VIACSLUŽBOVÁ FIRMA, pričom každý z nich obsahuje služby špecifikované na portáli v sekcii: zaregistrovať firmu

3.     Záujemca si môže objednať aj nasledovné služby:
-   topovanie prevádzky v sekcii "Top prevádzky"
-   využívanie reklamných BANNERov na stránke 
-   dostávať cenovú ponuku konkurencie

4.    Službu si môže užívateľ objednať korektným vyplnením objednávky na portáli so špecifikáciou služby, o ktorú má záujem.

5.    Každá objednávka musí obsahovať:
•      Obchodný názov firmy
•      IČO
•      Email
•      Telefón alebo mobil (iba jedno z toho)
•      Ulica
•      Číslo ulice
•      Mesto
•      PSČ
•      Krajina
•      Kategória
•      Podkategória
•      Cena za hlavnú službu
•      Názov služby
•      Otváracie hodiny

6.    Každá objednávka môže obsahovať doplnkové údaje ako:
•      Telefón alebo mobil 
•      DIČ
•      WEB
•      Ostatné služby a cena za ne
•      Link na google recenzie
•      Sociálne siete

7.    Užívateľ odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť jeho údajov.

8.    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne údaje uvedené užívateľom.

9.    Odoslaním objednávky sa užívateľ zaväzuje prevziať objednanú službu a zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

10.  Prevádzkovateľ obratom potvrdí prijatie objednávky.

11.  Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

12.  Zrušenie objednávky je zo strany užívateľa  možné len do momentu úhrady ceny za vybranú službu.


V. Poskytnutie údajov a profil užívateľa
 
1.    Zmluvné strany sa dohodli, že užívateľ si spravuje svoju stránku sám. V prípade, ak chce byť užívateľ zverejnený na portáli porovnajslužby.sk, musí poskytovateľovi poskytnúť nasledovné údaje pre potencionálneho zákazníka: 
•      Obchodný názov firmy
•      IČO
•      Email
•      Telefón alebo mobil (iba jedno z toho)
•      Ulica
•      Číslo ulice
•      Mesto
•      PSČ
•      Krajina
•      Kategória
•      Podkategória
•      Cena za hlavnú službu
•      Názov služby
•      Otváracie hodiny

2.    Užívateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi aj doplnkové údaje ako:
•      Telefón alebo mobil 
•      DIČ
•      WEB
•      Ostatné služby a cena za ne
•      Link na google recenzie
•      Sociálne siete

3.    Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre užívateľov najmä nasledovné služby:
•      Zverejnenie názvu prevádzky
•      Adresy
•      Telefónu
•      Emailovej adresy
•      Firemnej www stránky
•      Profilu
•      Cien
•      Popisu prevádzky a jej služieb

4.    Užívateľ si môže doplniť aj doplnkové informácie ako: 
•      Sociálne siete
•      Logo firmy 
•      Hlavnú fotografiu stránky

5.    Prevádzkovateľ zverejní užívateľovi na portáli na základe jeho objednávky:
-   úvodnú fotografiu (fotografia alebo logo prevádzky vo formáte jpg)
-   aktívnu mapu s polohou prevádzky, resp. zariadenia 

6.    Profil zaregistrovanej firmy sa zverejní na portáli porovnajsluzby.sk do 24 hodín od úhrady ceny za vybranú službu.

7.    Profily budú zverejnené presne podľa zakúpeného balíka, a nastavenie topovania podľa vopred dohodnutej ceny za službu odo dňa úhrady ceny užívateľom na účet prevádzkovateľa.

8.    Užívateľ vyslovene súhlasí, aby mu zákazníci alebo návštevníci zanechali recenziu cez stránku www.porovnajsluzby.sk 

9.    Užívateľ môže reagovať na recenziu, ktorá bola zverejnená na jeho profile 1 x.

10.  Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom BONUS (zadarmo) pri zaregistrovaní a pôsobení na jeho  stránke tým, že jeho služba bude  efektívnejšie vyhľadávaná (tzv. RANKING) na stránkach ako google, yahoo, bing atď.

11.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť firemný profil tak, aby bol v súlade so zákonmi,  so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

12.  Ak užívateľ zruší objednané služby počas ich poskytovania, prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa cenníka, resp. užívateľ nemá nárok na vyplatenie alikvotnej časti sumy v závislosti na dobe poskytnutej služby.


VI. Cena za služby a platobné podmienky
 
Užívateľom on-line služieb poskytovateľa sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú online služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
Na účely použitia on-line služby je nevyhnutná registrácia užívateľa.
Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká zaplatením kúpnej ceny on-line služby užívateľom uvedenej na  faktúre vystavenej poskytovateľom.
Vyplnením registračného formulára používateľ súhlasí, že je povinný uhradiť celkovo dvanásť platieb za dvanásť kalendárnych mesiacov, ak sa písomne, telefonicky alebo osobne dohodol s poskytovateľom na mesačnej platbe.
Užívateľ súhlasí, ak sa po dohode s poskytovateľom dohodne na mesačnej platbe, že celková suma, ktorú zaplatí za dvanásť kalendárnych mesiacov bude vyššia ako jednorazová platba jedenkrát za rok. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
Pokiaľ užívateľ poruší svoju povinnosť uhradiť faktúru v lehote jej pravidelnej mesačnej splatnosti, poskytovateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 3% denne za každý, i začatý deň omeškania z neuhradenej čiastky s DPH.
Úroky z omeškania budú splatné na základe písomnej výzvy poskytovateľa, resp. firmy na vymáhanie pohľadávok.
Sadzba ceny za objednané služby je kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka.                    
Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na portáli. 
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
Platba za služby je možná len vopred ak sa poskytovateľ a užívateľ nedohodnú inak, napr. na mesačnej platbe.
Platba za služby je možná iba v EUR.
Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ môže na základe akciových ponúk ponúknuť rôzne zľavy alebo akciové ponuky, ak si užívateľ zverejní poslané logo a názov stránky porovnajsluzby.sk na svojej stránke s tým, že spolupracuje a je súčasťou stránky prevádzkovateľa. 
Táto ponuka musí byť zobrazená na portáli alebo doručená emailom, prípadne obchodným zástupcom.
Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom zasielaná elektronickou formou na email užívateľa, s čím obe zmluvné strany vyslovene súhlasia, resp.  ak nie je dohoda s užívateľom iná. 
Faktúra bude vystavená za celé obdobie, na ktoré si užívateľ využívanie služieb objednal.
V prípade, že platba nebude uskutočnená, prevádzkovateľ má právo odmietnuť užívateľovi objednané služby sprístupniť.


VII. Práva a povinnosti užívateľa
 
1.    Užívateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi za poskytnuté služby cenu uvedenú v objednávke alebo v cenníku.
2.    Užívateľ má právo na dodanie objednanej služby. 
3.    Užívateľ sa zaväzuje uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácii o spoločnosti a jej službách a zaväzuje sa zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade ich zmien. 
4.    Užívateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo k editovaniu firemného profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
5.    V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania firemného profilu vytvorených užívateľom, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.
6.    Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením na portáli autorizuje pre použitie v službe.
7.    Užívateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom.
8.    Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje konanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušovať  platné zákony, nariadenia alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy. Takéto konanie sa považuje za hrubé porušenie zmluvného vzťahu a dôvod prevádzkovateľa na okamžité odstúpenie od poskytovania služieb. 
9.    Rozsah využívaných služieb je závislý od typu objednanej služby, ktoré sa užívateľ rozhodne využívať.
10.  Užívateľ je povinný pri akejkoľvek zmene poskytnutých údajov a informácií, napr. pri zmene ceny, otváracích hodín alebo jeho údajov túto skutočnosť zmeniť na profile do 15 kalendárnych dní od danej zmeny. Pri zistení, že zmena nebola vykonaná v stanovenej lehote,  bude sa to považovať za porušenie povinností užívateľa a prevádzkovateľovi vzniká nárok na vymazanie užívateľa zo stránky porovnajsluzby.sk
11.  V prípade uvedenom v odseku 10 tohto článku sa zaplatená cena nevracia a považuje sa za zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si zmluvnú pokutu s uhradenou cenou za služby.
12.  Užívateľ obdrží od poskytovateľa logo  prevádzkovateľa a názov stránky a môže si ho zverejniť na svojej stránke s tým, že  spolupracuje a je súčasťou stránky prevádzkovateľa.
13.  Užívateľ, ktorý bude mať zverejnené na svojej stránke logo a názov stránky v zmysle bodu 12 tohto článku, bude môcť dostávať rôzne zľavy alebo akciové ponuky od prevádzkovateľa. Na zľavy a akciové ponuky však nie je právny nárok.
 
 
VIII. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 
1.    Prevádzkovateľ je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky objednávateľovi službu v zmysle objednávky.
2.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR.
3.    Prevádzkovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od objednávateľa za objednanú službu.
4.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.
5.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah služieb podľa vlastného uváženia.
6.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny jednotlivých služieb. Zmena ceny je účinná vždy odo dňa objednania služby. Nová cena sa nevzťahuje na už objednané služby.
7.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dobu neurčitú pozastaviť viditeľnosť užívateľovej služby na portáli www.porovnajsluzby.sk, ak užívateľ neuhradí dohodnutú sumu, ktorú si vybral pri registrácií jeho firmy v určitých cenových balíkoch.
8.  Prevádzkovateľ si v prípade zistenia skutočností uvedených v článku VII. bod 8 týchto VOP vyhradzuje právo vymazať všetky recenzie alebo príspevky obsahujúce obsah špecifikovaný v článku VII. ods. 8 týchto VOP.
 
 
IX. Reklamácie
 
1.    Prípadné reklamácie budú vybavované individuálnou dohodou a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
2.    O prípadnej chybe na portáli www.porovnajsluzby.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok je potrebné prevádzkovateľa ihneď informovať a to e-mailom na podpora@porovnajsluzby.sk
3.    Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie uplatnené telefonicky akceptované.
4.    Za chyby zapríčinené webhostingovou spoločnosťou prevádzkovateľ nezodpovedá.
 
X. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa
 
Prevádzkovateľ negarantuje návštevníkom portálu spokojnosť s rozsahom, kvalitou a odvedenou prácou ponúkanou užívateľmi podľa firemného profilu alebo hodnotení návštevníkmi.
 
 
XI. Doručovanie
 
1.    Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2.    Užívateľ  doručuje prevádzkovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Prevádzkovateľ doručuje užívateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 
 
XII. Ochrana osobných údajov
 
1.    Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom v rámci objednávky služby sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ďalej ako „ZOOÚ” , a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.
2.    Úroveň ochrany osobných údajov prevádzkovateľ deklaruje v dokumente zásady ochrany osobných údajov, ktorý sa nachádza na stránkach portálu.
3.    Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením zmluvy je prevádzkovateľ oprávnený v súlade  so ZOOÚ spracúvať osobné údaje užívateľa za účelom plnenia si zmluvných podmienok - t.j. pre účely uzavretia zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s užívateľom, ako aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.). 
4.    Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje o užívateľoch žiadnej neoprávnenej osobe. 
5.    Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie si zmluvných podmienok.
6.    Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne,  poloautomatickým a automatickým spôsobom oprávnenými osobami.
7.    Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
8.    Práva užívateľa ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. 
9.    Uskutočnením objednávky užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle tohto článku. 
10.  Zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom prevádzkovateľa na účely propagácie a marketingu. Súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby prevádzkovateľ a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvy, posielali užívateľovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zákona č 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko,  adresa, telefón, e-mail.
11.  Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej prevádzkovateľovi,  a to poštou alebo elektronicky na e-mail. 
12.  Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 
 
XIII. Osobitné ustanovenia
 
Užívateľ berie na vedomie, že portál  nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
 
XIV. Záverečné ustanovenia
 
1.    Tieto VOP sú prístupné na stránke prevádzkovateľa a sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia.
2.    Tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú vytvorené i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
3.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na portáli prevádzkovateľa. Pre účely zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
4.    V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
5.    Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvný vzťah v mene právnickej osoby ako užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za užívateľa oprávnená konať alebo ak obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
6.    Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.
7.    Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami  Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodný zákonník a platnými zákonmi slovenského právneho poriadku.
8.    Užívateľ odoslaním objednávky a zaškrtnutím ikonky - oboznámil som sa s VOP a s týmito súhlasím - potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol užívateľ dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a mal/má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu (zmluvy, objednávky).
 
Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 01.02.2023
 
 
Cenník platný od 01.02.2022
 
1. Cena za služby je určovaná dohodou zmluvných strán.
 
2. Registrácia firmy u nás je bezplatná
 
3. Cena za ostatné služby:
- Topovanie a získavanie spätných odkazov je spoplatnené individuálne podľa požiadaviek klienta.
- Reklama, bannery na portáli, cena bude účtovaná podľa veľkosti a dĺžky trvania reklamy.
- Konkurenčné informácie (objednávateľ obdrží od poskytovateľa cenovú ponuku jej konkurencie v rovnakej oblasti služieb aj v druhých krajoch Slovenska+platí len pre registrované služby) 50,00 EUR za jednu informáciu.
 
4.    Faktúra za služby je splatná vopred.
 
5.    Uhradená cena za služby sa nevracia.